X
تبلیغات
گل نرگس12


+ نوشته شده در  سه شنبه دوم اردیبهشت 1393ساعت 15:46  توسط ایمان نظری  | 
زکات

     یاایهاالذین امنوااقیمواالصلاه وآتوا الزکاه (بقره 43)ای کسانی که ایمان آورده اید نمازرابه پاداریدوزکات رابپردازید.
زکات ازفروعات دین اسلام است که وجوب آن ازضروریات دین شمرده شده ومنکر آن باعلم به اینکه زکات ضروری دین است کافرخوانده می شودچراکه برگشت انکارآن به تکذیب نبوت ورسالت پیامبراست .
زکات درشرع مقدس واصطلاح فقهی به پرداخت سهم معینی ازمال ثروتمندان به فقراوکارهای خیراطلاق می گرددکه فوائدزیادی دارد ازجمله 1-  سبب برکت درمال انسان می گردد2-  مال ازحق محرومین پاک میگردد 3- روح انسان ازبخل وحرص وتکاثروعدم مواسات بافقراومحتاجین پاک می شود 4- ثواب آخرتی برپرداخت آن مترتب است  5- مال انسان ازکثافات معنوی وباطنی پاک میگردد  .
دراسلام زکات به عنوان یک فریضه الهی مطرح شده نه به عنوان یک سفارش اخلاقی وبی اعتنائی به آن فسق است .
دین نجات بخش اسلام چنان به زکات اهمیت داده که حد نصاب آن ،مقدارش ،شرایط وزمان پرداخت ومواردمصرف آنرابطوردقیق مشخص نموده وحتی مسئولیت اخذآن راهم برعهده دولت اسلامی گذاشته است .
زکات ازواجبات مهمی است که درجاهای متعدد درقرآن کریم درکنارستون دین یعنی نمازآمده ودرروایات هم به عنوان یکی ازپنج رکن اسلام معرفی گردیده که آمده است :بنای اسلام برپنج چیزاستواراست :نماز- زکات -حج -روزه  وولایت .
فلسفه پرداخت زکات :

      درقرآن ازنشانه های انسانهای مومن پرداخت زکات می باشد .خداوندمتعال باحکمت بالغه اش زکات راواجب نمودتاباآن ناپاکی ها وکثافات راازمال انسان بزداید وموجب ازدیادمال وثروتش گردد.شخصی آمد خدمت پیامبروعرض کردیارسول الله کاری به من یادبده که مال ودارائیم راخداوندزیادکندفرمود:اگرخواستی خداوندمال تورازیادکندزکات آنرابده (بحارالانوارج85ص 164).
امیرمومنان فرمود :الله الله فی الزکاه فانهاتطفی غضب ربکم خداراخدارادرنظربگیریددرباره زکات که خشم پروردگارتان رافرونشاند(نهج البلاغه نامه شماره 47).
امام صادق فرمودند :انماوضعت الزکاه اختبارا للاغنیاءومعونه للفقراءزکات به منظور آزمایش ثروتمندان وکمک به فقرامقررشده است (وسائل الشیعه ج9ص 11).
امام باقر به جابرجعفی وصیت کردکه :الزکاه تزید فی الرزق زکات دررزق وروزی بیفزاید(امالی طوسی ج1ص77)

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم اردیبهشت 1393ساعت 15:33  توسط ایمان نظری  | 


فضائل حضرت فاطمه
1- ازحیث نسب :
حضرت زهرا به لحاظ نسب دراوج قله عظمت وبزرگی قرارداردچونکه دارای پدری چون پیامبرگرامی اسلام است که اولین فردجهان هستی درکمال وفضائل می باشد وهمچنین دارای مادری بنام خدیجه کبری است که یکی اززنان کامل جهان هستی ودومین مسلمان وفداکارترین فرد درراه اسلام بوده است وهمسری مانندامیرمومنانن علی (ع) داشته که جان پیامبربوده است وبرترین انسان بعدازپیامبرمی باشد علاوه براینهادارای فرزندانی چون حسنین وزینبین نیزبوده است

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم فروردین 1393ساعت 14:0  توسط ایمان نظری  | 
تعداد بازديد : 44  
تاريخ : یکشنبه دهم فروردین 1393

گر به دولت برسی "مست نگردی" مردی
گر به ذلت برسی "پست نگردی"مردی

اهل ِعالم همه بازیچه ی ِ دست ِ هوسند
گرتو"بازیچه ی ِ این دست نگردی" مردی
(به یاد شهداء عزیزمان)ارسال توسط علی
+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم فروردین 1393ساعت 8:4  توسط ایمان نظری  | 

یاوران دولت کریمه امام عصر(عج)

هدف خداوندمتعال ازفرستادن پیامبران ونزول کتابهای آسمانی وقوانین وموازین محکم الهی برحسب آیه شریفه ((به تحقیق پیامبران خودراباادله روشن فرستادیم وهمراه آنهاکتاب ومیزان عدالت رانازل کردیم تامردم به عدل برپاگردند))برپایی امورمردم به قسط است .بارزترین ویژگی دولت کریمه موعود هم گسترش جهانی قسط وعدل است بعدازآنکه جهان پرشودازتاریکی وظلمت ،که دراثردوری ازمعارف حقه ونداشتن بینش صحیح وگم کردن راه ارتباط باخداوجهل به علومی که انسان رابه کمال رهنمون می سازد،حاصل می شود.

پیامبراکرم هم فرمود:پس مهدی زمین راپرازعدل ودادمی کند آنگونه که ازستم وبیدادپرشده است .

بنابراین برای تحقق حکومت جهانی وعدالت فراگیرنیاز به یک رهبرآسمانی باصفات عرشی ویارانی با ایمان است .انقلاب جهانی حضرت مهدی بخاطرفراگیربودن آن ،یارگیری آن هم ازاقوام گذشته ،حال وآینده ،موجودات آسمانی فرشتگان وملائک رانیزدربرمی گیرد:

1- فرشتگان :امام باقرفرمود:جبرائیل ،میکائیل وفرشتگان درحالی که صف کشیده اند برامام زمان فرودمی آیندجبرائیل می گوید:ای سرورمن ،فرمان تومطاع وامرتونافذاست .

امام باقرمیفرماید:جبرئیل می گویدمن اولین کسی هستم که باتوبیعت می کنم دستت رابده ،پس خودرابه دست مبارک اومی کشد.

2- انبیاء واولیاء:بعضی ازاولیاءوانبیاءبرای مشارکت دراستقرارعدالت جهانی رجعت می نمایند.

الف:حضرت عیسی :پیامبراکرم فرمود :مهدی متوجه می شودکه عیسی درقدس درنزدیکی مناره سفید فرود آمده است پس مهدی می گوید :جلوبایست وبامردم نمازبخوان ،سپس عیسی میفرمایدنمازبرای تواقامه شده است پس عیسی پشت سراونمازمی خواندوبااوبیعت می کند ومی گوید:من به عنوان وزیربرانگیخته شده ام نه به عنوان امیر و(امام).

ب :حضرت موسی :امام صادق می فرماید:هرگاه حضرت مهدی ازپشت این خانه (کعبه )ظهورکندخداوند27نفرازمردان رابرمی انگیزدکه ازآنان 14نفرازقوم موسی ویوشع بن نون وحضرت موسی هستند.

ج:حضرت خضر:امام صادق فرمود:خضردرپیشاپیش (حضرت مهدی )حرکت می کند وازروش پیامبرپیروی میکند برای اوفرشته ای است که اورایاری می کند ازجائی که اورانمی بیند .

3- مومنان : امیرالمومنین فرمود :هنگامی که مهدی قیام کنداصحاب اوکه به تعداداصحاب بدرواصحاب طالوت 313نفرهستندبه دور اوگردمی آیند .طبق احادیث متعددی از معصومین واردشده که بعضی از ازانبیاء واولیاءوفرشته هاباپوشیدن کسوت سربازی خودرادرسلک یاران حضرت مهدی قرارداده اندنظیرحضرت عیسی ،موسی ،خضر ،الیاس واصحاب کهف

4- اجنه وپریان :امام صادق فرمود :قائم به هنگام ظهور پشتش رابه حرم (کعبه )تکیه دهدودستش رابرای بیعت درازکنددست اوسفیدغیرزننده دیده می شود ومی فرماید: این دست خداست ازسوی خداست وبه فرمان خداست  سپس این آیه راتلاوت می کند:(( بی گمان کسانی که باتوبیعت می کنند باخداوند بیعت می کنند دست خداوندبرفرازدست ایشان است  پس هرکس که پیمان شکندهمانابه زیان خویش پیمان شکسته است ،پس نخستین کسی که بااوبیعت کندجبرئیل است آنگاه فرشتگان ،سپس بزرگان جن ،آنگاه نزدیکان ویاران آن حضرت .

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393ساعت 14:1  توسط ایمان نظری  | 

          مهردرخشنده

درسری نیست که سودای سرکوی تونیست

دل سودازده راجزهوس روی تونیست

سینه غمزده ای نیست که بی روی وریا

هدف تیرکمانخانه ابروی تونیست

جگری نیست که ازسوز غمت نیست کباب

یادلی تشنه لعل لب دلجوی تونیست

عارفان رازکمندتوگریزی نبود

دام این سلسله جزحلقه گیسوی تونیست

نسخه دفترحسن تو،کتابی است مبین

وربودنکته سربسته ،به جزموی تونیست

ماه تابنده بود،بنده آن نورجبین

مهررخشنده بجزغره نیکوی تونیست

خضرعمریست که سرگشته کوی توبود

چشمه نوش ،بجزقطره ای ازجوی تونیست

نیست شهری که زآشوب توغوغایی نیست

محفلی نیست که شوری زهیاهوی تونیست

((مفتقر))درخم چوگان توگوئی گویی است

چرخ باآن عظمت نیزبه جزگوی تونیست

آیه الله العظمی محمدحسین غروی اصفهانی((مفتقر))

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 8:9  توسط ایمان نظری  |